De Grote FAu Mondeling Quiz

Klik op de vragen om de antwoorden te zien

De Grote FAu Mondeling Quiz disclaimer: deze lijst met vragen is uiteraard bij lange na niet volledig. Ik heb deze quiz gemaakt om zelf voor m'n mondeling te oefenen. Als jij er ook iets aan hebt, dan is dat mooi meegenomen, maar kom niet bij me klagen dat die ene rotvraag, die je het mondeling heeft gekost, er niet tussen stond. Die vraag kun je me natuurlijk altijd e-mailen, dan zal ik 'm hieronder opnemen (voor m'n e-mailadres, zie onderaan deze quiz).

Afgezien van het feit dat onderstaande vragen niet compleet zijn, zijn de gegeven antwoorden ook nog eens niet altijd correct. Dus ook geen gemopper dat je precies hebt geantwoord wat er in deze quiz stond, en dat de examinator het er niet mee eens was.

Tot slot: heel veel plezier met deze quiz, met studeren, met het mondeling en uiteindelijk met je RA-titel!

Vraag 1. Wat is het verschil tussen de COS en de VGC?

Vraag 2. Hoe zijn de normen voor accountantsorganisaties geordend?

Vraag 3. Wat is een accountantsorganisatie?

Vraag 4. Noem de fundamentele beginselen van de VGC.

Vraag 5. Noem een aantal opdrachten die geen Assurance-opdrachten zijn en toch veelvuldig door accountants worden gedaan.

Vraag 6. Moet de individuele accountant zich voor alle soorten opdrachten aan de VGC (delen A en B-1) en aan de COS houden?

Vraag 7. Wat zijn de verschillende NIVRA-uitingen?

Vraag 8. Zijn de onder vraag 7 genoemde uitingen bindend?

Vraag 9. Wat is een accountantsverklaring met beperking?

Vraag 10. Waarom vragen accountants bevestigingen van het bestuur van de entiteit?

Vraag 11. Heb je onlangs nog accountancy-nieuwssites bezocht?

Vraag 12. Wat is je opgevallen in het nieuws de laatste tijd?

Vraag 13. Heb je zelf een onderwerp waar je het over wilt hebben?

Vraag 14. Een bedrijf krijgt een claim aan de broek, omdat het schroeven zou hebben geleverd met een ondeugdelijke schroefdraad. De schroefdraad roestte binnen de garantietermijn. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze claim voor de jaarrekening?

Vraag 15. Wat is het verschil tussen een verbandscontrole en een cijferanalyse?

Vraag 16. Waarom verkrijgt een accountant controle-informatie?

Vraag 17. Een accountant verkrijgt controle-informatie door het uitvoeren van controlewerkzaamheden. Wat zijn de doelen van deze werkzaamheden?

Vraag 18. Een partner controleert een OOB. Welke stappen dient hij te doorlopen in het kader van de kwaliteitsbeheersing?

Vraag 19. Noem een aantal redenen waarom de accountant zijn of haar werkzaamheden documenteert.

Vraag 20. Waar dient controledocumentatie aan te voldoen?

Vraag 21. Wat is de termijn voor de afsluiting van controledossiers, zoals beschreven in het Bta?

Vraag 22. Moet een accountant actief op zoek gaan naar fraude in een jaarrekening?

Vraag 23. Noem een aantal werkzaamheden die de accountant uit kan voeren om in te spelen om het risico dat management de interne beheersingsmaatregelen doorbreekt.

Vraag 24. De accountant stuit op een fraude waarbij enkele directieleden betrokken zijn. Aan wie moet ze dit melden?

Vraag 25. Wat zijn de risicofactoren die mogelijk tot fraude kunnen leiden?

Vraag 26. De accountant controleert een chemieconcern. Dient hij op de hoogte te zijn van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de chemie?

Vraag 27. Wat is het controlerisicomodel ('audit risk model')? Noem ook de componenten.

Vraag 28. Het bestuur van de entiteit vertelt de accountant tijdens de jaarrekeningcontrole dat er mogelijk conventanten met de bank gebroken zullen worden over een paar maanden, en dat de continuïteit in dat geval in gevaar komt. Wat doet de accountant?

Vraag 29. Wat is het verschil tussen gegevensgerichte en systeemgerichte werkzaamheden?

Vraag 30. Welke mate van zekerheid geeft de accountant voor respectievelijk een controle, een beoordeling, specifieke overeengekomen werkzaamheden en samenstelling? Geef ook aan hoe de accountant per type verklaring rapporteert.

Vraag 31. De accountant wordt gevraagd een beoordelingsverklaring af te geven. De klant wijkt op een materieel punt af van de gangbare GAAP. Geeft de accountant een verklaring af en zo ja, welke?

Vraag 32. Welke opdrachten vallen onder 'overige assurance-opdrachten'? Noem een paar voorbeelden.

Vraag 33. Wat is governance?

Vraag 34. Noem een aantal voorbeelden van bijzondere onderzoeken.

Vraag 35. Noem een aantal voorbeelden van assurance-opdrachten anders dan controle of beoordeling.

Vraag 36. Welke (zes) procedures voert de accountant uit bij afronding van de controle?

Vraag 37. Wat is de verantwoordelijkheid van de accountant voor wat betreft gebeurtenissen na balansdatum?

Vraag 38. Waar bestaat de (officiële) communicatie van een accountant uit, na de controle?

Vraag 39. Welke soorten accountants zijn er volgens de VGC?

Vraag 40. Wat is het verschil tussen een accountantspraktijk, een accountantskantoor en een accountantsorganisatie?

Vraag 41. Is onafhankelijkheid één van de fundamentele beginselen uit de VGC?

Vraag 42. Wat zijn significante risico's?

Vraag 43. Wat is een organisatie van openbaar belang?

Vraag 44. Wat zijn de taken van het NIVRA?

Vraag 45. Waarom wordt het gewone strafrecht niet toegepast op accountants? Waarom tuchtrecht?

Vraag 46. Wie is er verantwoordelijk voor de tuchtrechtspraak?

Vraag 47. Wie zitten er in de Raad van Tucht? En wie zitten er in het College van Beroep voor het Bedrijfsleven?

Vraag 48. Welke tuchtmaatregelen kunnen er opgelegd worden?

Vraag 49. Wat is het doel van tuchtrechtspraak?

Vraag 50. Wat is de invloed van de interne accountantsdienst op de jaarrekeningcontrole?

Vraag 51. Waar kijkt de externe accountant naar bij het beoordelen van de interne accountant?

Vraag 52. Welke vijf 'management assertions' zijn er volgens Arens/Beasley/Elder?

Vraag 53. Wat is COSO?

Vraag 54. Welke waarborgen worden genoemd in de VGC?

Vraag 55. Wat zijn de grootste problemen bij een opdracht die je voor de eerste maal uitvoert?

Vraag 56. Wat is het verschil tussen een afloopcontrole en een voortgezette controle?

Vraag 57. Wat zegt de VGC over fraude?

Vraag 58. Wat is een zelfstandig balansonderzoek?

Vraag 59. Noem een aantal voorbeelden van inherente risico's.

Vraag 60. Stelt het Stramien voor Assurance-opdrachten grondslagen vast? En/of verschaft het procedurele eisen voor de uitvoering van assurance-opdrachten?

Vraag 61. Wat zijn de vijf elementen van een assurance-opdracht volgens het Stramien?

Vraag 62. Wanneer kan een accountant een opdracht aanvaarden volgens het Stramien?

Vraag 63. Hoe verschillen de procedures voor het verzamelen van informatie tussen een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke of een beperkte mate van zekerheid?

Vraag 64. Waarom geeft de accountant geen verklaring van absolute zekerheid af?

Vraag 65. Een bedrijf is in ernstige continuïteitsproblemen geraakt. Het is nog maar de vraag of aanvullende financiering aangetrokken zal kunnen worden. De directie heeft dit toereikend toegelicht. Kan de accountant een accountantsverklaring afgeven?

Vraag 66. Welke werkzaamheden verricht de accountant, als sprake is van een 'significant risico'?

Vraag 67. Het directieverslag is materieel tegenstrijdig met de jaarrekening. Welke gevolgen heeft dit voor de accountantsverklaring?

Vraag 68. Er zit een onzekerheid in de jaarrekening die in de toekomst vanzelf opgelost zal worden. De directie zet deze ontoereikend uiteen in de jaarrekening. Welke gevolgen heeft dit voor de accountantsverklaring?

Vraag 69. Wat is het verschil tussen een materiéle en een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening?

Vraag 70. Welke zeven fasen onderscheidt de COS bij een jaarrekeningcontrole?

Vraag 71. Welke vier fasen onderscheidt Arens bij een jaarrekeningcontrole?

Vraag 72. Wat is de BETA-formule?

Vraag 73. Wat staat er in de Verordening Accountantsorganisaties?

Vraag 74. Wat voor verklaring geeft de accountant af bij een bijzondere controle volgens COS 800 (bijv. subsidies, oplagecijfers etc.)?

Vraag 75. Wat voor verklaring geeft de accountant af bij een onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie (COS 3400)?

Vraag 76. Wat voor verklaring geeft de accountant af bij overeengekomen specifieke werkzaamheden (COS 4400)?

Voor vragen en/of opmerkingen over deze quiz kun je een e-mail sturen naar david AT feltkamp PUNT nl (de woorden in hoofdletters vervangen door de symbolen "@" en ".")

(c) DF en TW 2009